مرکز جامع توانمندسازی مغز، اعصاب و روان بهجو: بخش های مرکز
جستجو

بخش های مرکز

بخش روانپزشکی
بخش نوروتراپی
توانمندسازی و توانبخشی مغز و شناخت
روانسنجی
تغذیه
زنان
مشاوره و روان درمانی
نوروسایکولوژی (عصب-روانشناسی)
لیزر کم توان
کار درمانی
گفتار درمانی
بازی درمانی
عوارض شناختی ناشی از مهاجرت

مرکز جامع توانمندسازی مغز، اعصاب و روان بهجو شامل بخش های مختلفی می باشد که هر کدام از این بخش ها خدمات متنوعی را ارائه می دهند.