مرکز جامع توانمندسازی مغز، اعصاب و روان بهجو: عاطفه باغبان کازرانی
جستجو

عاطفه باغبان کازرانی

عاطفه باغبان کازرانی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد واحد کرج (92-91)

کارشناسی: روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد واحد کرج (83-87)

دیپلم: علوم انسانی

سوابق کاری:

مشاوره کودک مهد های سطح تهران (87 -89)

کاردرمان کودکان اوتیسم در مرکز تخصصی اوتیستیک به آرا (89-90)

نوروتراپیست کلینیک یاس  (90-93)

نوروتراپیست کلینیک آگاهانه (90-92)

سوپروایزر بخش نوروفیدبک کلینیک درمانگران بهجو 93 تا کنون

مسئول بخش بخش نقشه مغزی درمانگران بهجو

شرکت درکارگاه ها:

شرکت در کارگاه های مرکز توانمند سازی پارند و دانشگاه علوم بهزیستی در زمینه های ذیل:

نوروفیدبک مقدماتی

نوروفیدبک پیشرفته

نوروفیدبک ADHD/LD

بیوفیدبک

کارگاه نقشه مغزی (QEEG)

تحریک الکتریکی مغز ((tdcs

کارگاه بازی درمانی دکتر طهماسیان در مرکز اکسیر

تست های هوشی کودکان

اختلال یادگیری دکتر تبریزی در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری کارگاه:

کارگاه نوروفیدبک مقدماتی همراه با دکتر آناهیتا خرمی

موقعیت: نوروتراپیست
تخصص ها: نوروتراپیست
درجه: کارشناس ارشد روان شناسی